Gedetineerden gemiddeld korter vast

27-05-2015

Den Haag - Vorig jaar hebben er 43 240 personen op strafrechtelijke grond* in detentie gezeten. Dat is een stijging van 1,3 procent vergeleken met 2013. Het aantal personen dat op een willekeurige dag in detentie zat is echter met 6 procent gedaald. Dit komt onder meer door een gemiddeld kortere detentieduur. Die nam af door een toename van het aantal gijzelingen wegens het niet betalen van strafbeschikkingen van het Openbaar Ministerie (OM) en een afname van het aantal mensen in voorlopige hechtenis. Dit maakt CBS woensdag bekend.

Gijzelingen zijn van korte duur als strafbeschikkingen of bijvoorbeeld verkeersboetes niet zijn betaald. Mensen worden alleen in voorlopige hechtenis geplaatst voor zwaardere delicten.

Minder criminaliteit

In de afgelopen tien jaar is sprake van een dalende trend van het aantal gedetineerden. Ook de geregistreerde criminaliteit is afgenomen met ruim 25 procent tot 1 miljoen geregistreerde misdrijven in 2014. De daling van misdrijven was in deze tien jaar het sterkst tussen 2013 en 2014: 7 procent.

Zes op de tien gedetineerden allochtoon

Zes op de tien gedetineerden zijn allochtoon. Zo'n 20 procent van de Nederlandse bevolking is van allochtone herkomst. In totaal ging het om bijna 27 duizend allochtone gedetineerden in 2014. 7 Duizend gedetineerden (twee op de tien) zijn westerse allochtonen. In Nederland is gemiddeld een op de tien mensen een westerse allochtoon.

Van alle gedetineerden was 10,7 procent van Marokkaanse herkomst tegen 2,2 procent van de Nederlandse bevolking. 9,7 Procent was van Surinaamse herkomst tegen 2,1 procent van de Nederlandse bevolking. Ook is het aandeel mensen van Antilliaanse en Arubaanse herkomst (8,6 procent) en mensen van Turkse herkomst (4,8 procent) relatief groot gezien hun aandeel in de Nederlandse bevolking, respectievelijk 0,9 procent en 2,4 procent.

Daling aantal gedetineerde jongeren

Het aandeel gedetineerde jongeren tot 25 jaar is in de afgelopen tien jaar gedaald. De grootste leeftijdsgroep was in deze periode de 25-45 jarigen. In 2014 telde deze groep 24 duizend personen. Dat is 56,6 procent van het totaal. Dit aandeel vertoont de laatste jaren een dalende trend. Het aantal 45-plussers neemt toe.

*De personen in vreemdelingenbewaring zijn in dit bericht buiten beschouwing gelaten.

Bron: CBS