• Start
  • Algemeen
  • OM tevreden dat hof Tamil Tijgers aanmerkt als terroristische organisatie

OM tevreden dat hof Tamil Tijgers aanmerkt als terroristische organisatie

30-04-2015

Het gerechtshof in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in hoger beroep in de zaak Koninck waarin vijf leden van de Tamil Tijgers (LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam) terecht stonden.

Het hof komt tot de conclusie dat op Sri Lanka sprake was van een niet-internationaal gewapend conflict. Geweld in een dergelijk conflict is niet uitgezonderd van de strafbaarstelling van terroristische misdrijven, ongeacht of het gaat om geweld tegen burgers of tegen militairen.

De LTTE is door het hof aangemerkt als een terroristische en criminele organisatie. Het hof komt tot het oordeel dat deze vijf verdachten hebben deelgenomen aan die terroristische organisatie en in Nederland een leidende positie hebben bekleed binnen de LTTE. Het hof heeft ook vastgesteld dat de LTTE in Nederland Tamils dwong om geld te geven aan de LTTE en daartoe zeer zware druk uitoefende.

Verdachten zijn door het hof vrijgesproken van het werven voor de gewapende strijd, afpersing en opruiing. Het hof heeft het OM, conform het eigen verzoek, niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van overtreding van de Sanctiewet. Omdat gedurende het onderzoek de opname van de LTTE op de Europese Sanctielijst ongeldig is verklaard door het Europese Hof van Justitie, kon voor dat feit niet langer worden vervolgd.

Verdachten zijn veroordeeld tot straffen tussen 19 maanden en 6 jaar en 3 maanden.

Het OM is tevreden dat het hof – anders dan de rechtbank – in dit grootschalige en complexe onderzoek op bijna alle belangrijke rechtsvragen het standpunt van het OM heeft gevolgd. In het bijzonder dat het hof de LTTE als een criminele en terroristische organisatie heeft aangemerkt die op Nederlands grondgebied opereerde, onder rechtstreekse aansturing van het internationale secretariaat op Sri Lanka.

Voor het OM is niet begrijpelijk hoe het hof is gekomen tot enkele deelvrijspraken en de hoogte van de opgelegde straf. Het hof heeft vastgesteld dat de vijf verdachten gedurende meerdere jaren een leidende rol hebben gespeeld in een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en ander geweld. Het hof heeft uitgesproken dat zulke feiten ‘schreeuwen om zware straffen’ die ook internationaal een ‘duidelijk gehoord signaal’ vormen dat zulke misdrijven niet worden getolereerd. Ook als de persoonlijke omstandigheden van de verdachten in aanmerking worden genomen is voor het OM niet duidelijk hoe de opgelegde straffen met die vaststellingen verenigbaar zijn.

Het hoger beroep heeft meer dan drieënhalf jaar geduurd. Omdat het hof alleen mondeling uitspraak heeft gedaan en geen schriftelijk arrest heeft verstrekt, kan het OM nog niet beslissen of er cassatie wordt ingesteld.

Bron: OM