Aparte sobere opvang voor overlastgevende asielzoekers

31-03-2016

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) wil een aparte, sobere opvangvoorziening creëren voor overlastgevende asielzoekers. Op deze manier worden zij geïsoleerd en gestraft voor hun gedrag en kunnen de andere asielzoekers veilig in de opvang verblijven. Dijkhoff komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

In een brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat het aparte regime voor overlastgevende en criminele asielzoekers strenger en soberder zal zijn dan het regime in andere opvangvoorzieningen, uiteraard binnen de geldende juridische kaders. Te denken valt aan een dagelijkse (ipv wekelijkse) meldplicht, het schrappen van zakgeld en verplichte deelname aan bijeenkomsten die gericht zijn op gedragsverandering. Dijkhoff wil hiermee niet alleen de daders aanpakken, maar ook de veiligheid en het welzijn van andere asielzoekers in de opvang beter waarborgen. Plaatsing in een dergelijke aparte voorziening wordt een aanvullende sanctiemaatregel op de overige sanctiemaatregelen die het COA al kan opleggen, bijvoorbeeld het ontzeggen van opvang of het inhouden van leefgeld.
De staatssecretaris vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in de opvang. Het kan immers niet zo zijn dat je je land ontvlucht, op zoek gaat naar veiligheid en dan gediscrimineerd of lastiggevallen wordt in een opvanglocatie. De veiligheid van iedereen staat immers voorop. Daarom kunnen kwetsbare individuen op basis van maatwerk tijdelijk, als het nodig is, bijvoorbeeld in een aparte vleugel in de opvang worden geplaatst. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan een door de Tweede Kamer aangenomen motie om, als de veiligheid van het individu in het geding is, een veilige plek te bieden. Bekend is dat slachtoffers niet altijd de dader durven aan te wijzen. In die gevallen draagt het COA zorg voor een veilige plek waar het slachtoffer kan verblijven. Het COA bekijkt wat in het individuele geval nodig is en zorgt voor overplaatsing binnen de locatie, overplaatsing naar een andere COA locatie of overplaatsing naar een plek buiten het COA.
 
Als een slachtoffer acuut gevaar loopt en de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden door overplaatsing van de dader of het slachtoffer binnen het COA, dan zullen de bestaande regels worden gevolgd zoals die ook gelden bij crisisplaatsing in een blijf van mijn lijf huis. Op deze wijze is veilige opvang voor iedereen goed gewaarborgd en is aparte categoriale opvang voor kwetsbare asielzoekers niet nodig, stelt Dijkhoff. Hij benadrukt dat hiervan ook een verkeerd signaal uit gaat en dat dit niet past bij de wijze waarop wij in Nederland samenleven.
 
Dijkhoff schrijft dat iedereen in Nederland zich moet houden aan de wet en de Nederlandse normen en waarden moet respecteren. Dit geldt ook voor asielzoekers. Om het verbod op onaanvaardbaar gedrag zoals discriminatie, bedreiging of intimidatie nadrukkelijker onder de aandacht te brengen, heeft het COA de interne sanctiemaatregelen aangescherpt. Dergelijk gedrag naar medebewoners, medewerkers of vrijwilligers wordt niet getolereerd. Het COA zal in die gevallen in beginsel de opvang voor een periode van een week ontzeggen. Ook kunnen eventuele strafrechtelijke maatregelen volgen. Bij vermoedelijke strafbare feiten wordt altijd de politie ingeschakeld.

bron: Rijksoverheid