133 miljoen: geen naheffing

26-05-2015

Er is geen sprake van een nieuwe of hogere naheffing van 133 miljoen euro, zoals genoemd in de media van dinsdag 26 mei. De toelichting bij dit bedrag in de Slotwet Buitenlandse Zaken en in de Verticale Toelichting van het Financieel Jaarverslag 2014 is onjuist. Het gaat om het doorschuiven van eerder geboekte ontvangsten naar 2015, een kasschuif.

Wat is het wel?
Waar het bedrag van 133 miljoen euro wel over gaat is het volgende: begin december 2014 hebben de Raad en het Europees Parlement een akkoord bereikt over de aanvullende begrotingen voor 2014, het Begrotingsakkoord. Hierover is de Kamer geïnformeerd in het verslag van de Eurogroep/Ecofin van 8 december 2014. De budgettaire effecten van dit akkoord konden toen niet meer worden meegenomen in de Najaarsnota en zijn daarom verwerkt in de Slotwet bij de Nederlandse afdrachten aan Europa. Door de late verwerking, is een deel van de ontvangsten dat in 2014 werd verwacht naar 2015 verschoven. Dit past in de normale jaarlijkse EU-procedure en binnen de budgettaire kaders. Lidstaten dragen hier ook volgens de normale verdeelsleutel aan bij. De aanpassing heeft dus niets te maken met de naheffing op basis van de herziening van de grondslagen voor de BNI-afdrachten in 2014. Ook is geen sprake van een nieuwe naheffing.

Toelichting onjuist
De toelichtingen in de Slotwet Buitenlandse Zaken en in de Verticale toelichting bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk zijn dus onjuist. Er is geen link met de naheffing. De Kamer zal zo spoedig mogelijk hierover worden geïnformeerd.

Bron: Rijksoverheid