Kenniscentrum Arbeidsrecht boeit met seminar over ziekteverzuim en AVG

Op woensdag 25 april 2018 wisten sprekers mr. Peter van Alten en mr. Peter Raven elf deelnemers van begin tot eind te boeien tijdens een seminar van het Kenniscentrum Arbeidsrecht. Het eerste deel stond in het teken van de recente actualiteiten rond ziekteverzuim, geregeld in de Wet werk en zekerheid, waarvoor de nodige veranderingen zijn aangekondigd. Het tweede deel ging over de per 25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een open, nog door de rechtspraak in te kleuren norm, waarover ook bij de deelnemers veel verwarring bestaat.

Met het oog op ziekteverzuim benoemde mr. Peter van Alten nog eens de wettelijke termijn van 104 weken, waarin werkgevers minimaal zeventig procent van het loon – in het eerste jaar geldt het minimumloon als ondergrens – moeten doorbetalen aan zieke werknemers. Bij het verrichten van tijdelijk (!) passende arbeid is het dan belangrijk vooraf met de werknemer overeen te komen dat re-integratie is gericht op terugkeer in het eigenlijke werk. Zo voorkom je dat je opnieuw 104 weken moet doorbetalen, wanneer de werknemer in de periode van passende arbeid weer ziek wordt.

Risicovolle activiteiten

Wanneer een werknemer opzettelijk ziekte veroorzaakt, hoef je als werkgever geen loon door te betalen, maar cosmetische operaties vallen daar niet onder. Dat bracht een deelnemer op de vraag hoe het dan zit met sportblessures. Ook dan moet er worden doorbetaald, al kun je wel zeggen en vastleggen dat je niet (meer) wilt dat een werknemer risicovolle activiteiten onderneemt. Zeventig procent moet je altijd doorbetalen, maar over de resterende dertig procent kun je het dan hebben, tenzij anders vastgelegd in een cao.

Heldere afspraken

Wees helder in je communicatie met werknemers, zeker als er geen cao is. Afspraken leg je vast in een reglement of personeelshandboek. Neem in het arbeidscontract wel een wijzigingsbeding op, zodat aanpassingen in het reglement of handboek altijd geldend zijn. Verder wees mr. Peter van Alten op de sinds 1 juli 2017 geldende Arbo-regels, waar te veel werkgevers nog geen invulling aan hebben gegeven. Zo hebben werknemers recht op een open spreekuur met en een second opinion van een bedrijfsarts. Bij een second opinion is echter niet geregeld welke mening voorrang heeft.

Goede communicatie

Waar het de bedrijfsarts betreft, gaf mr. Peter van Alten nog twee tips. Verwijs een werknemer voor een second opinion meteen naar het UWV, dat heeft meer waarde en wordt door de werknemer zelf betaald. Daarnaast is het van belang vooraf duidelijk te maken wat je van de bedrijfsarts verwacht. Zijn er beperkingen om het eigenlijke werk te verrichten en kan er passende arbeid worden verricht? Een deelnemer merkte vervolgens op dat oprechte aandacht voor en goede communicatie met een zieke werknemer toch het belangrijkste blijft.

Verwijtbaar handelen

Bij ziekte is de werkgever verplicht om uiterlijk zes weken na de eerstejaarsevaluatie het tweede spoor – re-integratie bij een andere werkgever – in gang te zetten, maar dat wordt lang niet altijd gedaan. Te vroeg starten is ook geen optie, want die dwang naar de uitgang wordt als verwijtbaar gezien. Te hoge kosten zijn overigens geen reden om geen re-integratietraject aan te bieden. Tot slot merkte mr. Peter van Alten op dat werkgevers na 104 weken ziekte nog wel eens overgaan op een slapend dienstverband om transitiekosten te mijden, wat de rechter als rechtmatig ziet.

Privacy wetgeving

Daarna gaf mr. Peter Raven een toelichting op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie van kracht is. Om deze verordening beter te begrijpen, bleek het van belang eerst onze tot dan toe geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te belichten. De Wbp richt zich op het verwerken van (geautomatiseerde) persoonsgegevens, ofwel alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone, bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens.

Tricky business

Gewone persoonsgegevens zijn een naam, adres, woonplaats, mailadres, pasfoto en dergelijke. Bij bijzondere persoonsgegevens gaat het om onder andere geslacht, afkomst, seksuele geaardheid en godsdienst. En een strafblad van een werknemer valt onder strafrechtelijke persoonsgegevens. Het verwerken van gewone persoonsgegevens is toegestaan, mits aan één of meer van de zes grondslagen uit de Avg wordt voldaan. De bijzondere en strafrechtelijke mag je alleen verwerken als er aan één van de zes grondslagen wordt voldaan én er sprake is van een wettelijke uitzondering.

Zes grondslagen

De eerste grondslag is toestemming, maar weet dat onder de Wbp verkregen toestemming niet van toepassing is onder de Avg. De tweede is een overeenkomst, wat een deelnemer doet vragen hoe het met een ‘smoelenboek’ op de website zit. Als werknemer geef je de werkgever toestemming in het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en daar valt dit onder. De derde is het nakomen van een wettelijke verplichting. Op het punt van bewaartermijnen bots de AVG onder andere met de fiscale wetgeving. Het zeven jaar bewaren van de boekhouding blijft dus toegestaan.

En verder

De vierde is noodzakelijkheid, waarbij gedacht kan worden aan passagierslijsten van de KLM. Met het oog op de bescherming van vitale belangen zijn deze gegevens noodzakelijk. De vijfde is het vervullen van een taak gericht op het algemeen belang, waar bijvoorbeeld overheden mee te maken hebben. De laatste en zesde grondslag is de behartiging van gerechtvaardigde belangen, waarbij sprake moet zijn van een gerechtvaardigd belang, noodzakelijke behartiging van het belang en een afweging van belangen. Met andere woorden: een grijs gebied waarvan je als werkgever niet afhankelijk wilt zijn.

Vastgelegde afspraken

Dan is er nog het belang van het vastleggen van afspraken in een reglement, personeelshandboek of arbeidsovereenkomst. Met het oog op de privacy noem je daarin ook zaken als cameratoezicht op het werk en het gebruik van internet en sociale media door werknemers. Met opdrachtnemers sluit je bij voorkeur een bewerkersovereenkomst, waarin duidelijk wordt benoemd wie de opdrachtgever, de bewerker en de verantwoordelijke is. Bij de bouw van een website is dat duidelijk, maar hoe zit dat met een accountant die gegevens van werknemers verwerkt voor de loonadministratie?

Andere houding

Om de AVG in ons land toepasbaar te maken, volgt er nog een uitvoeringswet. Vast staat dat het verwerken van persoonsgegevens – actief en passief – om een andere houding van werkgevers vraagt. Een ongeschonden kopietje van het ID-bewijs in een personeelsdossier is er niet meer bij. Er moet duidelijk op staan dat het een kopie betreft en het BSN-nummer en de pasfoto zijn zwart gemaakt. Met dit soort praktische voorbeelden bleken de deelnemers zeer geholpen en zij bedankten beide sprekers dan ook voor het zeer boeiende seminar.

Overige deelnemende bedrijven:
QC Hosting http://www.qc-hosting.nl/
Bouwadvies beumer http://www.bouwadviesbeumer.com/
Dibbitsadvies https://www.dibbetsadvies.nl/
Zorgassistmanagement http://www.zorgassistmanagement.nl/

Recente berichten

DIA Licht en geluid denkt in kansen en mogelijkheden in coronacrisis

Ondanks het feit dat D.I.A. Licht en geluid, verantwoordelijk voor de techniek bij grote evenementen,… Lees verder

september 20, 2021

Woodtastic de Meubelzaak in Borger

Bent u op zoek naar een nieuw meubelstuk of wellicht zelfs een compleet nieuwe inrichting?… Lees verder

september 20, 2021

TechID Enginering beveiligt aan de hand van camera’s en sensoren

Met achttien miljoen Nederlanders is het altijd druk, altijd vol. Juist dan groeit de behoefte… Lees verder

september 7, 2021

DIA Assen: voor al uw licht, beeld en geluid bij ieder evenement of feest

Onder het motto samen maken we er iets moois van verkoopt en verhuurt DIA al… Lees verder

september 7, 2021

Amsterdam kent positief ondernemingsklimaat.

Er is groei, maar ook de uitdaging van het inspelen op veranderingen In Amsterdam zit… Lees verder

augustus 23, 2021

Eerst koffie en dan de oprechte vraag wat iemands wensen zijn…

In Paterswolde schoven zes ondernemers rond de tafel in het sfeervolle Fletcher Familiehotel. Genietend van… Lees verder

augustus 23, 2021