WAB, AVG, DBA: Ingrijpende ingrepen nopen ondernemers tot nadenken én handelen

Of het nu gaat om de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingrijpende ingrepen in de wet- en regelgeving hebben de nodige consequenties voor ondernemingen. Peter Raven van Kenniscentrum Arbeidsrecht raadt ondernemers aan om niet af te wachten, maar zich te verdiepen in wat deze ingrepen voor hen betekenen en vervolgens te handelen.

WAB als reparatie van WWZ

In het herfstzonovergoten Fletcher Familiehotel in Paterswolde boog Raven zich tijdens een seminar met een twaalftal ondernemers over ontwikkelingen op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht. Er is momenteel veel aan de hand: een oververhitte arbeidsmarkt, de stagnerende aansluiting van onderwijs op bedrijven en de flexibilisering, om maar enkele belangrijke onderstromen te noemen. In het wetsvoorstel WAB wil het Kabinet enkele onvolkomenheden in de Wet Werk en Zekerheid repareren. Werkgevers beklagen zich over het ontslagrecht, de loondoorbetaling bij ziekte en de ontslaggronden, betoogt Raven. In de WAB worden de manco’s gerepareerd.’

De WWZ was erop gericht om flexibele werknemers meer zekerheid te geven en het ontslagrecht eenduidiger en goedkoper te maken. Daarnaast werden de WW-regels aangepast. In de WAB zien we een vijftal verbeteringen. Allereerst de uitbreiding van de ontslaggrond: nieuw is dat er een cumulatie van ontslaggronden mogelijk is en dat de route van de situationele arbeidsongeschiktheid via de bedrijfsarts makkelijker wordt, mits je als ondernemer het spel juist speelt. Dan de uitbreiding van de transitievergoeding: die vindt voortaan plaats vanaf dag 1, ook tijdens de proeftijd. De opbouw van de vergoeding wordt bij langere dienstverbanden verlaagd. Als derde verbetering de verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 naar 5 maanden. Vervolgens de verruiming van de ketenregeling, die inhoudt dat de periode van 2 naar 3 jaar gaat en de pauzetermijn wordt verkort van 6 naar 3 maanden. In de cao’s vinden ongetwijfeld aanpassingen plaats. Als laatste verbetering is er de verbetering van de positie van payrollwerknemers, die dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de vaste werknemers.’

Raven vindt de reparaties op zijn plaats en verwacht dat ondernemers zo meer ruimte krijgen.

Zzp er: stem af met Belastingdienst

Nog zo’n vehikel, dat wordt gemoderniseerd: de VAR wordt DBA, die is gericht op het voorkomen van fictieve dienstverbanden. Centraal bij de bestrijding van schijnondernemerschap staat de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding. Is dit zo, dan moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld en afdracht plaatsvinden van loonbelasting, premies en bijdragen aan het pensioenfonds. Bij een overeenkomst tot opdracht is sprake van échte zelfstandigheid. Raven’s advies: Stem altijd af met de Belastingdienst en werk met of als zzp’er alleen op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.’

AVG: wees alert

Er is een heleboel om te doen geweest het afgelopen jaar: de AVG. Op 25 mei trad die in werking. De AVG komt sterk overeen met haar voorganger, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met dit verschil, dat we de vrijblijvendheid voorbij zijn en de Autoriteit Persoonsgegevens nu echt gaat handhaven. Volgens Raven is de essentie van de verordening dat de ondernemer zich bewust wordt van hoe hij met persoonsgegevens moet omgaan en hoe hij die verwerkt. De startvraag is of er sprake is van privacygevoelige persoonsgegevens. Daaruit vloeit de vraag voort wie de betrokkenen zijn en wie de verwerkers en de verwerkingsverantwoordelijken. Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens, die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Er zijn gewone persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mail), strafrechtelijke persoonsgegevens (bijvoorbeeld over een strafrechtelijk verleden) en bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over ras, geloof en medische staat. Ondernemers moeten zich de vraag stellen of ze persoonsgegevens verwerken, waaronder valt verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen en verstrekken. Er zijn zes grondslagen op basis waarvan verwerking mag plaatsvinden: de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke plicht, een publieke taak, vitale belangen, een gerechtvaardigd belang en de toestemming van de betrokkene. Soms hebben grondslagen onderlinge botsingen, bijvoorbeeld een wettelijke plicht versus toestemming van de betrokkene.’

Persoonsgegevens moeten worden vastgelegd in een verwerkingsregister en een verwerkingsovereenkomst. In de bijlagen van de AVG staan tal van gebruiksaanwijzingen omschreven, waaronder het datalek en de rol van de Functionaris Gegevensverwerking.

Raven’s advies luidt: Wees alert en probeer te begrijpen wie de betrokkenen, verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken zijn. Om welke persoonsgegevens gaat het in je organisatie, welke van de zes grondslagen spelen een rol? De website van de Autoriteit Persoonsgegevens maakt je al heel wat wijzer dan je al was. Zorg voor een privacyverklaring, een verwerkingsregister en een verwerkingsovereenkomst. En vergeet niet om je medewerkers te trainen.’

We zijn onderweg

In Nederland hebben we nog wel eens de neiging om dingen te overdrijven en door te slaan. Stel dit, neem het risico dat, van zulke dingen. Op 25 mei hadden ondernemers AVG-proof moeten zijn door minimaal te kunnen aantonen dat ze bezig zijn met maatregelen, die voortvloeien uit de AVG. De praktijk is anders. Sommige ondernemers zitten nog in de bewustwordingsfase, terwijl andere het pico bello voor elkaar hebben. Wat de handhaving betreft, wordt de soep volgens Raven niet zo heet gegeten dan die is opgediend. Eerst zijn organisaties, waar heel veel data worden verwerkt, aan de beurt. Overheidsorganisaties, banken, verzekeraars, de recreatieve branche. Als mkb’er zou ik me voor de korte termijn geen zorgen maken.’

AVG, WAB, DBA: er komt met grote regelmaat een heleboel af op ondernemers. Raven beveelt ondernemers aan om niet af te wachten, maar zich te verdiepen en tijdig de nodige maatregelen te nemen. Je kunt de zaken op eigen kracht regelen of een specialist erbij halen. Voorkomen is in ieder geval beter dan genezen; lastige vragen of boetes voor zijn is goedkoper dan de zaak op zijn beloop laten.’

We zijn optimistisch: hadden de twaalf ondernemers een jaar geleden in het Fletcher Familiehotel gezeten, dan hadden ze hoogstwaarschijnlijk de handen omhoog gestoken als de AVG, de DBA of de WAB op tafel kwam. Nu zijn ze onderweg, de ene wat verder dan de andere. En dat is positief.

Recente berichten

DIA Licht en geluid denkt in kansen en mogelijkheden in coronacrisis

Ondanks het feit dat D.I.A. Licht en geluid, verantwoordelijk voor de techniek bij grote evenementen,… Lees verder

september 13, 2021

TechID Enginering beveiligt aan de hand van camera’s en sensoren

Met achttien miljoen Nederlanders is het altijd druk, altijd vol. Juist dan groeit de behoefte… Lees verder

september 7, 2021

DIA Assen: voor al uw licht, beeld en geluid bij ieder evenement of feest

Onder het motto samen maken we er iets moois van verkoopt en verhuurt DIA al… Lees verder

september 7, 2021

Amsterdam kent positief ondernemingsklimaat.

Er is groei, maar ook de uitdaging van het inspelen op veranderingen In Amsterdam zit… Lees verder

augustus 23, 2021

Eerst koffie en dan de oprechte vraag wat iemands wensen zijn…

In Paterswolde schoven zes ondernemers rond de tafel in het sfeervolle Fletcher Familiehotel. Genietend van… Lees verder

augustus 23, 2021

Tanja Verhuur verzorgt eigentijdse presentaties in de door u gekozen sfeer

Tanja Verhuur is al ruim 40 jaar actief als verhuurbedrijf op vakbeurzen, congressen, bedrijfsfeesten en… Lees verder

augustus 23, 2021